Disclaimer BitterBallenBorrel


BitterBallenBorrel – sinds 2011 dé netwerkborrel van Nederland – organiseert jaarlijks meerdere zakelijke netwerkborrels op B2B locaties. BitterBallenBorrel™ is een gratis netwerk community, organisator van on- & offline netwerkevenementen, kenniscentrum en ontmoetingspunt voor ondernemers in Nederland. beUnited BitterBallenBorrel respecteert de privacy van alle gebruikers van (sociale media van) haar website en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig.

Wanneer u een website bezoekt of anderszins gebruik maakt van de diensten van beUnited BitterBallenBorrel, worden de door u verstrekte en gebruikte gegevens vastgelegd en verwerkt. BitterBallenBorrel vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. beUnited BitterBallenBorrel houdt zich, met betrekking tot privacy, daarom aan de Algemene verordening gegevensbescherming AVG/GDPR en andere relevante wet- en regelgeving.

Doel gegevensregistratie

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door beUnited BitterBallenBorrel verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
• Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren.
• Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van beUnited BitterBallenBorrel.
• Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (elektronische) boodschap te sturen.
• Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken.
• Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan BitterBallenBorrel op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft.
• Om te voldoen aan de op beUnited BitterBallenBorrel van toepassing zijnde wet-en regelgeving.

De over u bekende informatie kan door beUnited BitterBallenBorrel worden gebruikt voor de analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet tot u herleidbaar, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, et cetera.

Deze informatie stelt beUnited BitterBallenBorrel en haar Partners ook in staat haar producten en diensten steeds meer op de wensen van de gebruikers aan te passen. Deze gegevens kunnen door beUnited BitterBallenBorrel voor verschillende, waaronder commerciële, doeleinden aan haar Partners ter beschikbaar worden gesteld.

Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende producten en/of diensten van beUnited BitterBallenBorrel, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere beUnited BitterBallenBorrel producten en/of diensten.

Geverifieerde Members

Indien u zich aanmeldt voor de Geverifieerde Member status op beUnited BitterBallenBorrel, dan geeft u beUnited BitterBallenBorrel toestemming om uw naam, geboortedatum en foto op de kopie van het door u verstrekte identiteitsbewijs te vergelijken met de gegevens, zoals u die heeft opgegeven of gewijzigd in uw profiel. Teneinde deze controle – ook na aanmelding – te kunnen uitvoeren, geeft u toestemming aan beUnited BitterBallenBorrel om de verstrekte kopie van uw identiteitsbewijs te bewaren, zolang u als Geverifieerd Member geregistreerd staat. Binnen 1 maand na afloop van uw Geverifieerd Member-lidmaatschap wordt de betreffende kopie van uw identiteitsbewijs door beUnited BitterBallenBorrel vernietigd. Bij een hernieuwde aanmelding dient u opnieuw een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel uit maken van uw Profiel) worden door beUnited BitterBallenBorrel wel verstrekt aan haar Partners echter, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, niet verstrekt aan derde partijen, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat beUnited BitterBallenBorrel op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. beUnited BitterBallenBorrel zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan beUnited BitterBallenBorrel uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat sprake is van onrechtmatige uitingen of handelingen op een van de websites van beUnited BitterBallenBorrel. In dergelijke gevallen zal beUnited BitterBallenBorrel uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van websites van beUnited BitterBallenBorrel kan informatie over uw gebruik van de website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de Cookieverklaring van beUnited BitterBallenBorrel

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van beUnited BitterBallenBorrel kunnen worden opgenomen voor trainings- en coaching doeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van beUnited BitterBallenBorrel, of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacy regels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden ook de privacyverklaring(en) van deze partner(s) c.q. derde(n) te raadplegen.

Voor diensten van beUnited BitterBallenBorrel waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat beUnited BitterBallenBorrel de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze disclaimer.

Beveiliging gegevens

beUnited BitterBallenBorrel respecteert de privacy van haar leden en overige gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van beUnited BitterBallenBorrel. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van beUnited BitterBallenBorrel voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. beUnited BitterBallenBorrel spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. beUnited BitterBallenBorrel is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan beUnited BitterBallenBorrel.

Naleven Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. beUnited coöperatie U.A. heeft de nodige stappen ondernomen om de AVG na te leven. Wij willen je dan ook (ver)wijzen naar ons Privacy Statement over de aard van de gegevens die wij vereisen, waarom we deze informatie nodig hebben en hoe de gegevens worden verwerkt. Je kan, binnen je profiel, jouw registratie bij beUnited coöperatie U.A. op ieder moment beëindigen. Mocht dit op de website niet lukken dan kan je de registratie ook via een email te beëindigen.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in uw gegevens die door beUnited BitterBallenBorrel zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van beUnited BitterBallenBorrel via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen door een e-mail sturen naar  info@BitterBallenBorrel.nl.

Wijziging van deze Privacyverklaring

beUnited BitterBallenBorrel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-05-2018

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone